Bậc học

Học phí & Lệ phí

Sinh hoạt phí

(Kí túc xá

& Ăn)

Sách &

Đồ dùng

học tập

Tổng chi phí

Đôla Mỹ

Đồng Việt Nam

Đại học (cấp bằng Cử nhân)

(12 giờ học tín chỉ cho một học kỳ)

$15.473

$9.000

$1.000

$25.473

530 triệu đồng

(cho 2 kỳ Mùa Thu & Mùa Xuân)

Cao học (cấp bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ)

(9 giờ học tín chỉ cho các kỳ Mùa Thu và Mùa Xuân, 6 giờ học tín chỉ cho kỳ Mùa hè)

$16.832

$10.990

$1.000

$28.822

600 triệu đồng

(cho 3 kỳ Mùa Thu, Mùa Xuân, Mùa Hè)

Chương trình Tiếng Anh

$10.371

$9.000

$1.000

$20.371

424 triệu đồng

(cho 2 kỳ Mùa Thu & Mùa Xuân)