Culture Matters Workbook: là cuốn sách do Tổ chức vì Hòa Bình Peace Corps phát triển, nhằm giúp các tình nguyện viên mới có những kiến thức và kỹ năng cần thiết đế làm việc đúng đắn và thành công trong môi trường văn hóa khác. Quyển sách này cũng giúp các giáo viên và học sinh từ lớp 8 đến cao đẳng có thể học hỏi về giao thoa văn hóa.

What's Up with Culture?: Tài liệu này được phát triển để hỗ trợ và nâng cao khả năng của học sinh trong việc thích ứng tốt với một nền văn hóa mới trước khi đi du học và khi trở về.