University of Gloucestershire

 23/11/2017

Website: http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Sheffield Hallam University

 22/11/2017

Website: https://www.shu.ac.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

GSM London

 28/12/2016

Website: http://gsm.org.uk/

Năm thành lập: 1973

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Bexhill 6th Form College

 28/12/2016

Website: http://www.bexhillcollege.ac.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học: 12,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 

Copyright 2018 Capstone Vietnam